Deklaracja dostępności

Zakład Immunologii Klinicznej UJ CM zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zik.cm-uj.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 10.08.2017
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.08.2017

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • zamieszczane na stronie niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego
  • niektóre materiały video nie posiadają audiodeskrypcji oraz/lub napisów (temat dotyczy tylko niektórych stron jednostki)
  • brak mechanizmu umożliwiającego pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych.
  • w tytule i nagłówku strony nie ma nawiązania do treści strony
  • strona nie posiada wyszukiwarki
  • niektóre fragmenty strony mogą posiadać fragmenty treści w języku innym niż określony dla strony, które nie są programowo oznaczone.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-22
Pierwsza publikacja deklaracji: 2021-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Wiesław Pyrczak
adres e-mail: wieslaw.pyrczak@uj.edu.pl
tel.: 12 370 43 49

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać skargi na brak dostępności cyfrowej.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Wielicka 265

 

Budynki szpitala zlokalizowane przy ul. Wielickiej 265 w Krakowie. Budynki połączone ze sobą korytarzami wewnętrznymi.

W pobliżu szpitala znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe.

W obrębie ogrodzenia szpital posiada parking z wydzielonymi i oznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych

Budynek szpitala posiada szerokie wejścia z poziomu terenu. Główne wejścia od ul. Jakubowskiego i również od ul. Kostaneckiego oraz pod Szpitalny Oddział Ratunkowy dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Możliwy podjazd pod główne wejścia dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Informacja wizualna zewnątrz i wewnątrz budynków.

Komunikacja pozioma pomiędzy budynkami i wewnątrz budynków korytarzami dostępnymi dla osób poruszających się na wózkach, oświetlone.

Budynki wyposażone są w windy osobowe i łóżkowe pozwalające na dostęp do pięter osobom z niepełnosprawnością ruchu.

Budynki wyposażone w toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Drogi ewakuacyjne oznaczone w sposób zgodny z przepisami.